ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต / วินาศภัย พ.ศ.25..