กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนิติกร