คำสั่ง คปภ. ที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)