ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ฉบับที่ 1/2559