สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี) จัดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำปี 2559