ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครอง