สำนักงาน คปภ.ภาค 5 อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรขอต่อายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป