สำนักงาน คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรขอต่อายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป