คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (8 ม.ค. 59)