ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการทำความเข้าใจหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ให้แก่ภาคธุ