ซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย /ชีวิต

< >

หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายกำกับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันชีวิต โทร 02-515-3995-9 ต่อ 4501, 4507 และ 4535
ฝ่ายกำกับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย โทร 02-515-3995-9 ต่อ 4700, 4506 และ 4557