ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ประจำเดือน มกราคม 2558