ประกาศ การสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย