เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหมา บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2558-2560 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์