หนังสือแจ้งบริษัทประกันวินาศภัยและสมาคมประกันวินาศภัย ประกาศนายทะเบียน เรื่อง แบบรายการ เงื่อนไข และระยะเวลาการรายงานการจัดทำการประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557