เผยแพร่ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตพ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทปร