เผนแพร่ร่างขอบเขตของงาน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการศูนย์สารสนเทศสำรองสำนักงาน คปภ.