ระเบียบ/กฎหมายที่เกียวข้อง

ระเบียบ/กฎหมายที่เกียวข้อง
 

ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2563

ประวัติโดยย่อของอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ.

รายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ คปภ.

พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545

คำสั่งนายทะเบียนที่ 95/2541

ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2551

ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง กำหนดสถานที่ทำการฯ พ.ศ. 2551

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันฯ พ.ศ. 2559

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการฯ พ.ศ. 2559 

ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เรื่องคุณสมบัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2557

ประกาศสถานที่ทำการอนุญาโตตุลาการ คปภ. ภาค 12 (สงขลา) พ.ศ.2559