เอกสาร/แบบฟอร์ม หมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

เรื่อง
1. คำร้องขอนำเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินเป็นเงินสมทบในรอบสามเดือนต่อ ๆ ไป ดาวน์โหลด
2. คำร้องกรณีผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรม เป็นผู้ร้องขอ (แบบ บต.1) ดาวน์โหลด
3. คำร้องกรณีโรงพยาบาล / สถานพยาบาล เป็นผู้ร้องขอ (แบบ บต.2) ดาวน์โหลด
4. คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น โดยผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมเป็นผู้ร้องขอ (แบบ บต.3) ดาวน์โหลด
5. คำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น โดยสถานพยาบาลเป็นผู้ร้องขอ (แบบ บต.4) ดาวน์โหลด
6. แบบนำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภั ดาวน์โหลด