เอกสาร/แบบฟอร์ม หมวดการประกันวินาศภัย

เรื่อง
1. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งเงินเข้ากองทุน ดาวน์โหลด
2. แบบฟอร์มนำส่งข้อมูลการรับประกันภัยอิสรภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2549 ดาวน์โหลด
3. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และผู้ประเมินราคาหลัก ดาวน์โหลด
4. แบบแจ้งการขายอสังหาริมทรัพย์ (ตามมาตรา 33) ดาวน์โหลด
5. แบบแจ้งการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด
6. แบบฟอร์มหนังสือนำส่งเงินเข้ากองทุน ดาวน์โหลด
7. แบบรายงานผลการรับประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัว ดาวน์โหลด
8. แบบรายงานให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
9. แบบสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
10. แบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
11. คำขอขยายเวลาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด
12. คำขอซื้อหรือมีไว้ ขายอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด
13. คำขอรับรายชื่อนิติบุคคลผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลด
14. คำขอวาง-ขอคืนหลักทรัพย์ประกัน ดาวน์โหลด
15. คำขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย ดาวน์โหลด
16. คำขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ดาวน์โหลด
19. คำขอรับใบอนุญาตให้เปิดสาขา ดาวน์โหลด
22. คำขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
23. คำขออนุญาตเลิกสำนักงานสาขา ดาวน์โหลด
25. คู่มือการขออนุญาตเปิดสาขาบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
27. คำขอรับเงินชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย ดาวน์โหลด
28. แบบส่งเงินสมทบ ของบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
29. หนังสือรับรองคุณสมบัติของพนักงาน/บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา ดาวน์โหลด
30. ใบอนุญาตให้เปิดสาขาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
31. แบบรายงานตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 25/2551 ดาวน์โหลด
32. แบบสำรวจประวัติและคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
34.หนังสือรับรองประวัติ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ (บริษัทประกันวินาศภัย) ดาวน์โหลด
35.คำขอความเห็นชอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท ดาวน์โหลด
คำขอความเห็นชอบจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนของบริษัท ดาวน์โหลด
ฟอร์มคำขอใบแทนใบอนุญาตเปิดสาขา (วินาศภัย) ดาวน์โหลด
ฟอร์มหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทหรือสาขา (วินาศภัย) ดาวน์โหลด
ฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการสาขานอกสถานที่ (วินาศภัย) ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองประวัติกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทประกันภัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย ดาวน์โหลด
ใบอนุญาตให้เปิดสาขาประกอบธุรกิจวินาศภัย ดาวน์โหลด