ตารางอัตราเบี้ยประกันภัย

ประเภทเบี้ย
รถยนต์นั่ง
รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ
รถยนต์โดยสาร
รถยนต์ป้ายแดง
รถยนต์บรรทุก
รถยนต์ลากจูง
รถดับเพลิง
รถพ่วง
รถใช้ในการเกษตร
รถจักรยานยนต์
รถใช้ในการก่อสร้าง
พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ : ข้อบังคับทั่วไป