การประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถภาคบังคับ
ประวัติความเป็นมา อ่านต่อ
การประกันภัยรถภาคบังคับ อ่านต่อ
สาระสำคัญการประกันภัยรถภาคบังคับ อ่านต่อ
เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย อ่านต่อ
ประเภทรถที่ต้องทําประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 อ่านต่อ
ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. อ่านต่อ
ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัย พ.ร. บ. อ่านต่อ
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. อ่านต่อ
ผู้มีหน้าที่รับประกันตาม พ.ร.บ. อ่านต่อ
อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. อ่านต่อ
ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. อ่านต่อ
ค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย อ่านต่อ
การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น อ่านต่อ
ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น) อ่านต่อ
การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ อ่านต่อ
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย อ่านต่อ
กรณีรถไม่ทำประกันภัยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบภัย อ่านต่อ
ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. อ่านต่อ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อ่านต่อ