การประกันวินาศภัย


การประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัยคืออะไร

การประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยทุกประเภทที่นอกเหนือจาก การประกันชีวิต โดยผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ผู้เอาประกันภัยหากทรัพย์สินที่ทําประกันภัยเอาไว้เกิดความสูญเสีย หรือ เสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้

การประกันวินาศภัยมีกี่ประเภท
การประกันวินาศภัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) การประกันอัคคีภัย
2) การประกันภัยรถยนต์
3) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

Infomotion เรื่อง การประกันวินาศภัย

การประกันวินาศภัย

ภัยที่คุ้มครองใน Institute Cargo Clauses (A)   อ่านต่อ
คำศัพท์ประกันวินาศภัย   อ่านต่อ
การประกันภัยการว่างงาน   อ่านต่อ
โปรแกรมตรวจสอบจำนวนเงินเอาประกันภัยทรัพย์สิน (อาคาร,สิ่งปลูกสร้าง)   อ่านต่อ
การประกันอัคคีภัย   อ่านต่อ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด   อ่านต่อ
การประกันภัยต่อ   อ่านต่อ
การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล   อ่านต่อ
กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ดัชนีน้ำฝนและดัชนีความแห้งแล้ง   56.91 KB
กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง PDF 307.08 KB
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) PDF 113.62 KB
การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก PDF 1.69 MB
   ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง   อ่านต่อ