การประกันชีวิต


การประกันชีวิต


 

การประกันชีวิตคืออะไร

การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจาก การตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตการประกันชีวิตมีกี่แบบ

การประกันชีวิตมีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบจะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์ แตกต่างกัน ออกไป ปัจจุบันการประกันชีวิต แบ่งออกเป็น ประกันชีวิตแบบทั่วไป และประกันชีวิตแบบพิเศษ ซึ่งประกัน ชีวิตแบบทั่วไปมี 4 แบบ ได้แก่

1) แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance)
2) แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)
3) แบบสะสมทรัพย์ (Endowment/Saving Insurance)
4) แบบเงินได้ประจํา/แบบบํานาญ (Annuity Insurance)

ส่วนประกันชีวิตแบบพิเศษมี 2 แบบ ได้แก่

1) แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance)
2) แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

 

Infomotion เรื่อง การประกันชีวิต


การประกันชีวิต

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์สุขใจ   อ่านต่อ
รายชื่อบริษัทที่สามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน   อ่านต่อ
คำศัพท์ประกันชีวิต   อ่านต่อ
การประกันชีวิต   อ่านต่อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Link   อ่านต่อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal Life   อ่านต่อ
กรอบแนวทางปฏิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง PDF 307.08 KB
คำอธิบายและกรณีศึกษาประกอบใบคำขอเอาประกันชีวิตฉบับมาตรฐาน PDF 714.95 KB
คำแนะนำสำหรับการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อไปซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ PDF 38.53 KB
การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) PDF 70.14 KB
ตารางมรณะไทย XLS 44.50 KB