ประกาศ

AttachmentSize
PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย760.4 KB
PDF icon ประกาศ คปภ. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ.มุกดาหาร127.09 KB
PDF icon ประกาศ คปภ. เรื่องประกาศผลการตัดสินโครงการนักวิชาการประกันภัยดีเด่น (รอบแรก) ประจำปี 256582.32 KB
PDF icon ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างกองทุนฯ 2565104.68 KB
PDF icon ประกาศ คปภ. เรื่องการคัดเลือกนักวิชาการประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2565 1.07 MB
PDF icon ประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย198.65 KB
PDF icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 180.97 KB
PDF icon ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีจ่าย และระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน นอกเหนือจากค่าเสียหายเบื้องต้น237.5 KB
PDF icon ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสมทบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด54.09 KB
PDF icon ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นฯ382.42 KB
PDF icon ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืน การงดและลดเงินเพิ่ม ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย พ.ศ.256086.82 KB
PDF icon ประกาศ คปภ.เรื่องแบบหนังสือ ประกาศ คำสั่งและสัญญาในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่2) พ.ศ.25621.41 MB