ระเบียบ

AttachmentSize
PDF icon ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุน กรณีรถราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ.2551 56.8 KB
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ701.59 KB
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาด พ.ศ. 25512.06 MB
PDF icon ระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอผ่อนชำระหนี้ค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2561101.08 KB
PDF icon ข้อกำหนด คปภ.ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ 255279.22 KB
PDF icon ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯว่าด้วยผู้บริหารกองทุนฯ25631.61 MB
PDF icon ข้อกำหนดว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้ฯ (ฉบับที่ 2)62.56 KB