กฎกระทรวง

AttachmentSize
PDF icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม1.99 MB
PDF icon พระราชบัญญัติ บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.255898.81 KB
PDF icon กำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นและการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2547287.59 KB
PDF icon กำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นและการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.255277.37 KB
PDF icon กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.255453.75 KB
PDF icon กำหนดความเสียหายที่จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นการร้องขอรับและจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น(ฉบับ2)พ.ศ.255743.51 KB
PDF icon กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ.255274.81 KB