แบบฟอร์มขอคัด หรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย

การยื่นขอคัดหรือขอตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำขอได้ที่ Link ด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบแล้วถ่ายสำเนาเอกสารทั้งหมดส่งมาที่ 1186-eservice@oic.or.th 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง:

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • หลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส

 

หมายเหตุ:

- การขอคัดสำเนากรมธรรม์ ใช้ในกรณีที่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำอยู่แล้ว

- การขอตรวจสอบกรมธรรม์ ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบรายชื่อบริษัทที่ทำประกันมาก่อน

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
อังคาร, มีนาคม 24, 2563