การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

การยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสามารถยื่นได้ผ่านช่องทาง E-mail : mvp@oic.or.th โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (บต.1) แบบบันทึกถ้อยคำผู้ประสบภัย แบบบันทึกถ้อยคำเจ้าของรถ และแบบหนังสือขอให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จากเว็บไซต์สำนักงาน (www.oic.or.th

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, มีนาคม 25, 2563