การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

                     สำนักงาน คปภ. ได้มีการกำหนด ค่านิยมองค์กร “อุทิศ คิดไกล ร่วมใจ พัฒนา” เพื่อให้พนักงานในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเชื่อมโยงพฤติกรรมองค์กรกับกระบวนการทำงาน โดยการใช้กิจกรรม Activity-based Learning รวมถึงการสื่อสารและรณรงค์ผ่านช่องต่างๆ เพื่อให้พนักงานเกิดการรับรู้และจดจำ เกิดการรับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดงานสัมมนาประจำปี การจัดกิจกรรม Happy Work Place เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการสร้างวัฒนธรรมร่วมภายในองค์กร

          

        

 

                            นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นในองค์กรให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร  โดยการออกนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล และของที่ระลึก (No Gift Policy) ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรปฏิบัติตาม รวมทั้งประกาศให้สาธารณชนรับทราบด้วย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่เลือกปฏิบัติ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, มิถุนายน 24, 2562