ติดต่อสำนักงาน คปภ.

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186
โทรสาร. 0-2515-3970
mail : info@oic.or.th
เวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น.