วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

สำนักงาน คปภ. จะทำให้ สาธารณชน มีความรู้ ความสามารถและเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ : E.F.FE.C.T.

E : ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ (E=Proactively Educating the Public)

 1. ยกระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (Change-Agent และ Multipliers) ในพื้นที่สำคัญ ทั่วประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจ สามารถสร้างประโยชน์จากระบบประกันภัย และ นำไปขยายผลต่อสาธารณชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น และเอื้อต่อการเติบโตเพิ่มความมั่นคงและน่าเชื่อถือให้ภาคอุตสาหกรรม
 2. ผลักดันให้ภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกิดความร่วมมือในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้มากและรวดเร็วขึ้น
 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สำนักงาน คปภ. เป็นที่รู้จักและให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนอย่างชัดเจน และกว้างขวางมากขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
F : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่าและเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร (F=Modify & Improve upon the Fundamentals)

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต
 2. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นมาตรฐาน โดยครอบคลุม การปรับโครงสร้างองค์กรและถ่ายทอด/สื่อสารให้โครงสร้างใหม่สามารถเป็นที่เข้าใจได้ง่าย และ เอื้อต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการวางแผนอัตรากำลังคน และการพัฒนาระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน คปภ.
 4. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดและสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เป็นที่รับรู้ เข้าใจ และซาบซึ้งได้ง่ายและรวดเร็ว
FE : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม (FE = Foster Expansion of Strategic Alliance Network to Promote Industry Growth and Increase Market Fluidity)

 1. ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และ การผลักดันให้กฎหมายและกรอบการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในแต่ละประเทศ มีความสอดคล้อง เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน (Harmonization of rules and regulations) ในการเป็นกลไกสำคัญที่เพิ่มโอกาสในการ ขยายกิจการไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (CLMV)
 2. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ
C : พัฒนาระบบการกำกับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย (C = Ensure the Proper Market Conduct to Enhance the Industry’s Credibility and Stability)

 1. พัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้ธุรกิจประกันภัย มีความเข้มแข็งมีการบริหารงานที่ดี
 2. พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี
 3. เพิ่มศักยภาพการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับความเสี่ยงและความต้องการของสาธารณชน
 4. ผลักดันการใช้ระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานสากล (IFRS)
 5. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมุ่งเน้นการปรับวงเงิน ปรับโครงสร้างตลาดประกันภัยรถภาคบังคับและการจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
 6. เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทให้มีมาตรฐานและสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
T : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลที่นำไปสู่การยกระดับความรอบรู้ ด้านการประกันภัยของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน (T = Using the Advancement of Techniques and Information Technology to Increase the Public Knowledge in Utilizing Insurances to Manage Risk & Maintain Stability)

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. และ เพิ่มบทบาทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้
 2. พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรการเผยแพร่ความรู้และให้บริการต่อสาธารณชน