ตราสัญลักณ์ คปภ.

 

สามเหลี่ยม

สื่อถึงความแข็งแกร่งและแสดงถึงบทบาทหลักของสำนักงาน 3 ประการ คือการกำกับดูแลการส่งเสริมและพัฒนา และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

 

สามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม

สื่อถึง 4 Stakeholders หลักที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัยไทย ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ประชาชน และคนกลางประกันภัยและ สี่เหลี่ยมสมมาตรสื่อถึงความเป็นกลางความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม

 

รูปสีทองตรงกลางคือประภาคารสีทองตั้งตระหง่านส่องแสงนําทาง

แสดงให้เห็นบทบาทภารกิจของสำนักงาน คปภ. ในการระแวดระวัง กำกับดูแล ผลักดัน ส่งเสริม ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาในธุรกิจประกันภัย

 

สีทองและสีนํ้าเงิน

แสดงให้เห็นถึงความเป็นองค์กรขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย