แนะนำสำนักงาน คปภ.

  จัดตั้งกฎหมายเกี่ยวกับประกันภัยครั้งแรก คือ " พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วน และบริษัท ร.ศ. 130"
  จัดตั้ง "พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุก แห่งสาธารณชน"
  จัดตั้ง "กองควบคุมบริษัทประกันภัย" ภายใต้กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม
  เปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกควบคุมประกันภัย" กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ
  ยกฐานะขึ้นเป็น "กองประกันภัย" กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ
  เปลี่ยน "กองประกันภัย" มาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ
  เปลี่ยนชื่อเป็น"สำนักงานประกันภัย" สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  ยกฐานะสำนักงานประกันภัยเทียบเท่าเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์
  เปลี่ยนชื่อกรมจากสำนักงานประกันภัยเป็น "กรมการประกันภัย" กระทรวงพาณิชย์
  เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้ชื่อ "สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)"

 

สำนักงาน คปภ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลทำหน้าที่ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีภารกิจ ดังนี้

1. กำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย