แผนพัฒนาธุรกิจประกันภัย


จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคธุรกิจประกันภัยของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งให้มีบทบาทในการระดมเงินออม และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมตัวแทน ประกันชีวิต สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดทำ "แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549 - 2554" เพื่อให้เป็นแผนด้านการประกันภัยแห่งชาติ ที่เป็นกรอบทิศทางที่ชัดเจน ทั้งทิศทางนโยบายของภาครัฐใน การกำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ ประกันภัย และทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีพัฒนาต่างๆ ที่จะช่วยกันผลักดันอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยจึงเป็นความพยายามที่จะ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจ ประกันภัยผู้ซึ่งมีบทบาทหลักในการดำเนินงานให้มียุทธศาสตร์และ แนวทางในการปรับพฤติกรรมทั้งระบบบริหารงาน การพัฒนา บุคลากรและกลไกต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหนือกว่า และทันสมัย กว่าภายใต้ข้อจำกัดของสภาวะแวดล้อม ทั้งภายใน และภายนอก องค์กรโดยแผนพัฒนาการประกันภัยมีเป้าประสงค์ ที่เกิดจากการ ระดมสมองร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยว ข้อง ทุกฝ่าย และมีการวิเคราะห์ สภาวะ แวดล้อมที่ทำให้รู้เขารู้เรา เพื่อให้สามารถเลือกยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานได้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถ เร่งรัดขบวนการทำ งานได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่าง คล่องตัว

 
 
 

รายงานงบการเงิน สำนักงาน คปภ.

ดาวน์โหลด ::

สำหรับ งบการเงิน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไปสามารถดูได้ในรายงานประจำปี

ฝ่ายปฏิบัติการ  สำนักบัญชี 1  โทร.02-515-3995-9  ต่อ 5207


รายงานประจำปี ของสำนักงาน คปภ.