ช่องทางการติดต่อ

ติดต่อ งานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน (Internal Audit Department) 
อาคารสำนักงาน คปภ. ชั้น 6 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. (สายใน): 6500, 6504 (สายนอก): 0-2515-3925   
โทรสาร: 0-2515-3925