คณะกรรมการตรวจสอบ

1.

นายประสัณห์  เชื้อพานิช

ประธานคณะกรรมการ

2.

นายรพี สุจริตกุล 

กรรมการ

3.

นายวัชรา ตันตริยานนท์ 

กรรมการ

4.

นางวณี ทัศนมณเฑียร

กรรมการ

5.

นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส 
ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน

เลขานุการ