งานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ :

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร

พันธกิจ :

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลและเพิ่มคุณค่าแก่งานของสำนักงาน คปภ.

2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
     และธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

3. เสริมสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยง รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 
     เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.
 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยการให้ความมั่นใจและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและ เที่ยงธรรมในแนวทางที่มุ่งการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำข้อกำหนดและวิธีการที่เป็นระบบมาใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ ธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร