ประชุมชี้แจงเรื่อง การให้ข้อมูลเรื่อง การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทประกันชีวิต (IT security & Cybersecurity) ผ่านระบบ Web Survey

ประชุมชี้แจงเรื่อง การให้ข้อมูลเรื่อง การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทประกันชีวิต (IT security & Cybersecurity) ผ่านระบบ Web Survey  ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 สำหรับบริษัทประกันชีวิต เวลา เวลา 9.30 - 12.00น.  และบริษัทประกันวินาศภัยเวลา 13.30 - 16.00น. 

 

1. Link ระบบ Web Survey https://onlineservice10.oic.or.th/QESN/

2. ระบบ Web Survey จะเปิดให้เข้าใช้งานได้ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 25 กันยายน  2562

3. แนวทางปฏิบัติสำหรับรักษาความปลอดภัยและควบคุมความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk Management) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity)(เผยแพร่เมื่อ ธันวาคม 2560)

4. “เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันภัย (Governance and Management for Information Technology Risk)  วันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงาน คปภ.” 

- เอกสารประกอบการอบรม

- ตัวอย่าง

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, ตุลาคม 21, 2562