ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต และกรณีที่ถือว่าเป็นการประวิงการใช้เงิน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ....

ประกาศ ณ วันที่: 
07 กรกฎาคม 2565
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 7, 2565