VDO สัมมนาพิจารณ์ร่างงบการเงินเพื่อรองรับ IFRS17 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่: 
25 พฤษภาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
อังคาร, พฤษภาคม 25, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
อังคาร, พฤษภาคม 25, 2564