โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย