แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อร่างระเบียบสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQGPOM99sM7XeoDcWeuU3bq9BPnS0iRhKRIqsXsULa4gI9Eg/viewform?usp=sf_link

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 1, 2564