แบบสอบถามเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการเข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox)