เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย วันที่ 8/11/2561