เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. ชีวิต/วินาศภัย (ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)