หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย (7 พฤศจิกายน 2562)

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัย
 2. รายการเอกสารที่ต้องนำส่งสำหรับการขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความและอัตราเบี้ยประกันภัย (Checklist) ๕ ช่องทาง
  1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – รายการตรวจสอบเอกสาร Checklist – [1] Auto
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – รายการตรวจสอบเอกสาร Checklist – [2] ปกติ ไม่ซับซ้อน
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – รายการตรวจสอบเอกสาร Checklist – [3] ปกติ ซับซ้อน
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – รายการตรวจสอบเอกสาร Checklist – [4] ปกติ ต่ออายุ ไม่ซับซ้อน
  5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – รายการตรวจสอบเอกสาร Checklist – [5] ปกติ ต่ออายุซับซ้อน
 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือรับรองการพิจารณาแบบและข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยโดยคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee)
 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการพิจารณาแบบและข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยโดยคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee)
 5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือนำส่งสำหรับการขอรับความเห็นชอบ
 6. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Governance Committee)

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 8, 2562