หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ไฟล์ต่างๆ: 
AttachmentSize
PDF icon สารเลขาธิการ3.39 MB
PDF icon 03301 บทที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต1.04 MB
PDF icon 03302 บทที่ 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต1.3 MB
PDF icon 03307 บทที่ 3 การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย1.16 MB
PDF icon 03310 บทที่ 4 การจัดการประกันภัยต่อ1.09 MB
PDF icon 03315 บทที่ 5 การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต1.91 MB
PDF icon 03314 บทที่ 6 มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ และการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติ1.32 MB
PDF icon 03312 บทที่ 7 การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล1.62 MB
PDF icon 03306 บทที่ 8 จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา893.24 KB
PDF icon คู่มือปฏิบัติงานฯ หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3 (ดาวน์โหลดทุกบท)7.06 MB
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
จันทร์, กันยายน 19, 2559