สำนักงาน คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันชีวิต

 

 หลักการและเหตุผลความจำเป็น

          ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และภาคธุรกิจได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานาน แบบและข้อความที่ใช้ในปัจจุบันจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีวิธีการรักษาทางการแพทย์ และวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้การปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ โดยได้ดำเนินการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านประกันสุขภาพ และชุดสิทธิประโยชน์เสริม  ดังนั้นเพื่อให้สัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่สอดคล้อง กับวิวัฒนาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรองรับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศได้ สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการจัดทำร่างสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจและให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยสุขภาพ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งธุรกิจประกันภัย

สำนักงาน คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย และสัญญาประกันภัยสุขภาพมาตรฐานสำหรับธุรกิจประกันชีวิต

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562

 

 

ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอนที่ 1 ส่วนของเอกสารเพื่อศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียด โดยให้  Download เอกสารในรูปแบบ pdf  บนเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. โดยมีเอกสารทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

1.1 ตารางแสดงการเปรัยบเทียบคำนิยามที่ปรับปรุง กับคำนิยามที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน 

1.2 ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อกำหนดทั่วไปที่ปรับปรุง กับข้อกำหนดทั่วไปที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

1.3 ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อยกเว้นที่ปรับปรุง กับข้อยกเว้นที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

1.4 กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ / สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ

      * ดาวห์โหลดเอกสารที่ด้านล่างบทความ


ขั้นตอนที่ 2 ส่วนของช่องทางการแสดงความคิดเห็น

2.1 ผ่านระบบ Google Form  โดยมีส่วนที่ต้องแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 4 รายการ ดังนี้

      (1) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบคำนิยามที่ปรับปรุง กับคำนิยามที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

      (2) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อกำหนดทั่วไปที่ปรับปรุง กับข้อกำหนดทั่วไปที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

      (3) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อยกเว้นที่ปรับปรุง กับข้อยกเว้นที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

      (4) ตารางผลโยชน์ และข้อตกลงความคุ้มครอง

หมายเหตุ : โปรดเข้าสู่ระบบ Google Form ด้วยลิงค์ URL หรือสแกน QR code ในหน้าที่ 3 และ  4 ของเอกสารนี้

               เพื่อให้ใช้งาน Google form ได้อย่างราบรื่น ขอแนะนำให้ท่านใช้เบราว์เซอร์ Chrome

2.2 ผ่านช่องทางไปรษณีย์

ส่งถึง สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงาน คปภ. 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรติดต่อ

          นางปรียานุช จีระศิลป์ email: preyanuchj@oic.or.th เบอร์โทร 0-2515-3999 ต่อ 4110

          นายจักริน มหัทธนะสมบูรณ์ email: jakkrinm@oic.or.th เบอร์โทร 0-2515-3999 ต่อ 4211

          นางสาวณภาภัช วุฒิพีรพร email: naphaphachw@oic.or.th เบอร์โทร 0-2515-3999 ต่อ 4211

 

 

ลิงค์ URL และ QR code เพื่อแสดงความคิดเห็นผ่าน Google form

ธุรกิจประกันวินาศภัย

หัวข้อ

ลิงค์

QR CODE

(1) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบคำนิยามที่ปรับปรุง กับคำนิยามที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

https://goo.gl/forms/R46OnD3ws8OBLzO52

 

 

(2) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อกำหนดทั่วไปที่ปรับปรุง กับข้อกำหนดทั่วไปที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

https://goo.gl/forms/88ZdOQS62qLdXyox2

 

 

(3) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อยกเว้นที่ปรับปรุง กับข้อยกเว้นที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

https://goo.gl/forms/ld5nuXlunOKgakoY2

 

 

(4) ตารางผลโยชน์ และข้อตกลงความคุ้มครอง

https://goo.gl/forms/mjmLCDiSf3SyqAfi1

 

ลิงค์ URL และ QR code เพื่อแสดงความคิดเห็นผ่าน Google form

ธุรกิจประกันชีวิต

หัวข้อ

ลิงค์

QR CODE

(1) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบคำนิยามที่ปรับปรุง กับคำนิยามที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

https://goo.gl/forms/rvFZ6yabyOqmK2Ex2

 

 

(2) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อกำหนดทั่วไปที่ปรับปรุง กับข้อกำหนดทั่วไปที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

https://goo.gl/forms/Pj32KAbEmbRFErya2

 

 

(3) ตารางแสดงการเปรัยบเทียบข้อยกเว้นที่ปรับปรุง กับข้อยกเว้นที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

https://goo.gl/forms/4tViTiVnxD9Jaizu2

 

 

(4) ตารางผลโยชน์ และข้อตกลงความคุ้มครอง

https://goo.gl/forms/Q4rXDY2AQENv0ENy1

 

 

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 21, 2562