สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ